Altijd gratis verzending

Levering: Voor 22:00 besteld dezelfde dag verstuurd

Gratis retour & ruilen

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Untouched Fashion;

   Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Untouched Fashion;

   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

   Producten: alle door Untouched Fashion aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst Te leveren producten;

   Untouched Fashion B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3862 AL) Nijkerk aan het adres Hoogstraat 24b 03, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85479160, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

   Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Untouched Fashion georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

   Website: de website www.untouchedunderwear.com, waar Consument de Producten van Untouched Fashion elektronisch kan bestellen.

 2. Identiteit van Untouched Fashion
  1. Untouched Fshion:
   Adres: Hoogstraat 24b 03, 3862 AL Nijkerk.

   Telefoonnummer: +31 333 033 555

   E-mailadres: [email protected]

   Kamer van Koophandel-nummer: 85479160

   BTW-nummer: NL8582.62.022.B01

 3. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Untouched Fashion, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Untouched Fashion en Consument.
  2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld.
  3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling op via de Webshop en het aanvinken van de tekst: “I’ve read and accept the terms & conditions” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 4. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen van Untouched Fashion zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Untouched Fashion worden herroepen. Untouched Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien een wijziging van het btw-tarief daartoe aanleiding geeft. Wanneer een aanbieding wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Untouched Fashion.
  2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Untouched Fashion behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
  3. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Untouched Fashion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Untouched Fashion niet.
    Bestellingen
  1. Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.
  2. Indien de Untouched Fashion goede gronden heeft, is Untouched Fashion gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Untouched Fashion.
  3. Indien Untouched Fashion een bestelling niet accepteert of indien Untouched Fashion bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Untouched Fashion dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.
  4. Untouched Fashion accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Untouched Fashion het woonadres van Consument niet kan vaststellen.
  5. Untouched Fashion kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Untouched Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat Consument een bestelling plaatst bij Untouched Fashion op basis van het aanbod van Untouched Fashion , waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Voordat Consument de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot betaling van de Producten, wordt aan Consument een overzicht getoond van de door hem geselecteerde Producten.
  3. Untouched Fashion zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg (per e-mail) bevestigen.
  4. Indien en voor zover de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Untouched Fashion passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Untouched Fashion voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Untouched Fashion daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
    Prijzen, betalingen en verzendkosten

   

  1. De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
  2. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte, de plaats van aflevering en de gekozen verzendmethode.
  3. Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
  4. Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL, credit card, Bancontact of SOFORT Banking.
  5. Bij betaling met creditcard behoudt Untouched Fashion zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Untouched Fashion behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.
    Levering en risico

   

  1. Untouched Fashion betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.
  2. Untouched Fashion verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst
  3. De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Untouched Fashion gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument. Untouched Fashion streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  4. In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk dertig kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Untouched Fashion het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terugbetalen. Consument is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze door Untouched Fashion aan Consument ter beschikking worden gesteld.
  5. Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de Producten berust bij Untouched Fashion tot het moment van aflevering aan de Consument op het opgegeven adres, of de buren, indien de Consument niet thuis is op het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6. Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat de Untouched Fashion deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.
  7. Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.
  8. Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Untouched Fashion het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen.
  9. Untouched Fashion doet haar best om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Untouched Fashion binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument.
    Herroepingsrecht

   

  1. Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld. Het Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet indien het Product conform de specificatie van Consument is geproduceerd en/of indien het Product gegraveerd dan wel gepersonaliseerd is.
  2. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product/de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer en zijn beroep op het Herroepingsrecht te melden door middel van het modelformulier op de Website of op een andere ondubbelzinnige wijzen aan Untouched Fashion. Untouched Fashion zal zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van de retourmelding aan de Consument versturen.
  4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in artikel 9.3, zendt de Consument het Product terug aanUntouched Fashion . De Consument heeft in ieder geval voldaan aan deze verplichting, indien het Product/de Producten binnen de in deze termijn heeft terug verzonden naarUntouched Fashion . Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan het adres van Untouched Fashion retourneren. Het risico en de bewijslast van de tijdig en correct uitoefenen van het Herroepingsrecht rust bij de Consument.
  5. Untouched Fashion draagt de kosten voor het terugzenden van het Product/de Producten.
  6. De geretourneerde Producten moeten zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is en moeten zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een Product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Untouched Fashion het recht voor de koopprijs van het Product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.
  7. Untouched Fashion zal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft aangemeld bij Untouched Fashion , het aankoopbedrag en in rekening gebrachte verzendkosten retourneren, mits het betreffende Product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standardlevering, hoeft ock Untouched Fashion de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Voor terugbetaling wordt door Untouched Fashion dezelfde betaalmethode gehanteerd, als de Consument heeft gebruikt.
    Reclames

   

  1. Untouched Fashion beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website. Untouched Fashion behandelt klachten van de Consument conform deze klachtenprocedure.
  2. Untouched Fashion heeft de verplichting om Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden.
  3. Als het Product/de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoordt/-en, dient Consument Untouched Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  4. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.
  5. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft de Untouched Fashion de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan Consument te restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.
    Eigendomsvoorbehoud

   

  1. Untouched Fashion blijft volledig eigenaar van het geleverde Product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
    Intellectuele Eigendomsrechten

   

  1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website berusten bij Untouched Fashion.
  2. Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.
    Diversen

   

  1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Untouched Fashion en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten. De administratie van Untouched Fashion geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
  2. Untouched Fashion is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen.
  3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Untouched Fashion in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Untouched Fashion vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.
    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Consument en Untouched Fashion, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is.

Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Untouched Fashion;

  Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Untouched Fashion;

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

  Producten: alle door Untouched Fashion aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst Te leveren producten;

  Sock My Feet: de vennootschap onder firma Untouched Fashion , statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3862 AL) Nijkerk aan het adres Hoogstraat 24b 03, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70323739, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

  Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Untouched Fashion georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  Website: de website www.untouchedunderwear.com, waar Consument de Producten van Untouched Fashion elektronisch kan bestellen.

 • Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Untouched Fashion , iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Untouched Fashion en Consument.
  2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld.
  3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling op via de Webshop en het aanvinken van de tekst: “I’ve read and accept the terms & conditions” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 • Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen van Untouched Fashion zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Untouched Fashion worden herroepen. Untouched Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien een wijziging van het btw-tarief daartoe aanleiding geeft. Wanneer een aanbieding wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Untouched Fashion .
  2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Untouched Fashion behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
  3. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Untouched Fashion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Untouched Fashion niet.
    Bestellingen

   

  1. Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.
  2. Indien de Untouched Fashion goede gronden heeft, is Untouched Fashion gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Untouched Fashion.
  3. Indien Untouched Fashion een bestelling niet accepteert of indienUntouched Fashion bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Untouched Fashion dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.
  4. Untouched Fashion accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Untouched Fashion het woonadres van Consument niet kan vaststellen.
  5. Untouched Fashion kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Untouched Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    Totstandkoming Overeenkomst

   

  1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat Consument een bestelling plaatst bij Untouched Fashion op basis van het aanbod van Untouched Fashion , waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Voordat Consument de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot betaling van de Producten, wordt aan Consument een overzicht getoond van de door hem geselecteerde Producten.
  3. Untouched Fashion zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg (per e-mail) bevestigen.
  4. Indien en voor zover de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Untouched Fashion passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Untouched Fashion voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Untouched Fashion daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
    Prijzen, betalingen en verzendkosten

   

  1. De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
  2. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte, de plaats van aflevering en de gekozen verzendmethode.
  3. Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
  4. Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL, credit card, Bancontact of SOFORT Banking.
  5. Bij betaling met creditcard behoudt Untouched Fashion zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Untouched Fashion behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.
    Levering en risico

   

  1. Untouched Fashion betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.
  2. Untouched Fashion verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst
  3. De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Untouched Fashion gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van de consument. Untouched Fashion streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  4. In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk dertig kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Untouched Fashion het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terugbetalen. Consument is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze door Untouched Fashion aan Consument ter beschikking worden gesteld.
  5. Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de Producten berust bij Untouched Fashion tot het moment van aflevering aan de Consument op het opgegeven adres, of de buren, indien de Consument niet thuis is op het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6. Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat de Untouched Fashion deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.